OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ERMENİLER
.
Osmanlı İmparatorluğu'nda diğer tüm azınlıklar ve gayrimüslimler gibi Ermenilerde hoşgörü ve serbestlik ortamını her zaman yaşamış bir topluluktur. Ermeniler iddia edildiği gibi soykırıma uğrayan bir topluluk değil devletin her kademesinde, her meslekte önemli yerler edinmiş bir grup olmuştur.

ERMENİ SORUNU

Ermeni Sorunu ve Osmanlı-Ermeni ilişkileri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İşte bu konuda fikir verebilecek bir tablo:

OSMANLI DEVLETİNDE GÖREV ALAN BAZI ERMENİLER

Agop Gırcikyan

Osmanlı imparatorluğunun ilk elçisi (Paris)
Reşid Paşa’nın müşaviri
Osmanlı imparatorluğunun Paris’teki Elciliğinin Maslahatgüzarı (1834-)

Krikor Agaton Osmanlı PTT Umumi Müdürü (1864)
Hariciye Vekaletinde görevli (1848-1850)
Sahak Abro Hariciye Vekaleti Umumi Katibi (1850-)
Sebuh Laz Minas Paris Türk Elçiliği’nde Katip (1863)
Krikor Odyan Hariciye Muhakemat Müdürü (1870)
Serkis Efendi Hariciye’de Baş Sır Katibi (1870-1871)
Ovakim K. Reisyan İstanbul Vize kasabasının Mahkeme Reisi (1879)
Sakız Adası İhzari Mahkeme Reisi (1885)
Rodos Adası İhzari Mahkeme Reisi (1887)
Artin Dadyan Paşa Hariciye Müsteşarı (1880)
Diran Aleksan Bey Belçika’da Türk Sefiri (1862)
PTT Müfettişi
Yetvart Zohrab Efendi Londar Sefiri (1838-1839)
Hırant Düz Bey Mesine (İtalya) Sefiri (1900-1907)
Hovsep Misakyan Efendi La Haye’de Elçi (1900-1907)
Sarkis Balyan Kardağ’da ve İtalya’da Türk Konsolosu (1900-)
Azaryan Manuk Efendi Hariciye Müsteşarı
Kapriyel Noradunkyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi’nde Hariciye Nazırı (1912)
Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı/Hazine-i Hassa Nazırı
Mikael Portugal Paşa Maliye Nezareti Müşaviri (1886)
Ziraat Bankası Genel Müdürü/Hazine-i Hassa Nazırı (1891)
Sakız Ohannes Paşa Hariciye Vekaleti Umumi Katibi (1871)
Hazine-i Hassa Nazırı (1897)
Garabet Artin Davut Paşa Viyana Sefiri (1856-1857)
Lübnan Valisi (1861)
PTT ve Nafia Nezaretlerinde Nazır (1868)
Krikor Sinapyan Nafia Nazırı
Krikor Ağaton PTT Umumi Müdürü (1864)
Jorj Serpos Efendi Türkiye Telgrafları Umum Sekreteri (1868)
Osgan Mardikyan PTT Nezareti Nazırı (1913)
Tomas Terziyan,
Nişan Guğasyan,
Tavit Çıracıyan
Mülkiye hocaları
Krikor Zohrap,Bedros Hallacıyan İstanbul Mebusları

Kaynak : Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (1453-1953), Rahip Komidos Çarkçıyan, İstanbul.

Temel Kaynaklar:
British Documents on Ottoman Armenians (4 cilt),1983,1989,1990,Türk Tarih Kurumu

Osmanlı İdaresinde Ermeniler,Nejat Göyünç,1983

Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ili İlişkileri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi,1985

Türk Tarihinde Ermeniler(Tebliğler ve Panel konuşmaları),9 Eylül Üniversitesi,1985

Osmanlı Ermenileri,Bilal Şimşir, 1986

Osmanlı Arşivleri ve Ermeni Sorunu,Türkkaya Ataöv,1989

.
.

Bütün hakları saklıdır © 2000 FORSNET