1514 - 1583

1514

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1514

Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

1516

Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

1517

Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

1517

Haremeyn'in himaye altına alınması

1517

Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

1517

Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519

Celali isyanı

1519

Cezayir'in ilhakı

1520

I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

1520

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

1520-1550

Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1521

Belgrad'ın fethi

1521

Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522

Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522

Rodos Adası'nın ilhakı

1524

Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

1524

Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

1525

Yeniçeri isyanı

1525

İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1525

Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

1525

Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

1526

Mohaç Zaferi

1526

Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

1527

Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528

Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1528

Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

1529

Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

1530-1540

Divan-ı Selimi'nin yazılması

1530-1560

Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588

Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532

Alaman Seferi

1533-1534

Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

1534

Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534

Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1536

Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi

1536

Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537

Körsof - Avlonya seferi

1538

Preveze Zaferi

1538

Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

1540

Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1540-1560

Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1541

Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543

Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

1543

Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

1547

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547

Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547

San'a'nın fethi

1548

İkinci İran seferi

1550

Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551

Trablusgarb'ın fethi

1552

Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

1553

Piri Reis'in ölümü

1553-1554

Turgud Reis'in Akdeniz seferi

1553-1554

Nahcıvan Seferi

1555

İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

1556

Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

1557

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1557

Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

1558

Şakayık-ı Nu'maniye telifi

1558

Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

1559

Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560

Cerbe'nin alınışı

1560-1600

Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi

1561

Taşköprüzade'nin ölümü

1562

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1563

Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

1565

Başarısız Malta kuşatması

1565

100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

1567

Yemen isyanı

1568

Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

1569

Astarhan seferi

1569

Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1569-1595

Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

1571

Kıbrıs fethinin ikmali

1571

İnebahtı hezimeti

1571

Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

1574

Buğday Zaferi

1574

Tunus'un fethi

1574

Selimiye'nin açılışı

1574

II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

1575

Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

1575

Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1577

Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578

Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578

Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

1578

Kafkaslar'da hareket

1580

İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

22 Ocak 1580

İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

1583

Meşale Zaferi

.

KALDERA HOLDİNG

Bütün hakları saklıdır © 1999 FORSNET