1434 - 1514

1434

Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1436

Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437

Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439

Semendire'nin alınışı

1440

Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

1440

Başarısız Belgrad kuşatması

1444

Segedin Sulhü

1444

II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445

II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

1447

Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448

II. Kosova Zaferi

1451

II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1451-1512

Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453

İstanbul'un fethi

1453

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1454

İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

1458-1460

Mora'nın ele geçirilişi

1461

Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

1461

Candaroğulları'nın ilhakı

1463

Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470

İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1466

II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468

Karamanoğulları'nın sonu

1468

II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1469

Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

1470

Eğriboz'un alınışı

1471

Fatih Külliyesinin açılışı

1472

Topkapı Sarayı'nın inşası

1473

Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

1474

Ali Kuşçu'nun ölümü

1475

Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

1476

Boğdan seferi ve zaferi

1478

Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478

Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

1479

Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480

Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480

Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481

II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481

100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1481

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

1482

Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483

Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484

Boğdan Seferi

1484

Kili ve Akkirman'ın fethi

1484-1488

Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1485

Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1485

Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu

1486

Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488

Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

1488

Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489

Memlüklere karşı toprak kaybı

1491

Osmanlı-Memlük Barışı

1492

Macar Seferi

1492

İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494

Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

1494

Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

1495

Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

1497

İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498

Lehistan Seferleri

1499

Venedik Harbi

1499

İnebahtı'nın alınışı

1499

Preveze baskını

15??

İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

1500

Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1500-1505

İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1502

Venedikle barış

1503

Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

1505

Bayezid Külliyesi'nin açılışı

1509

İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511

Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512

II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

1512

Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

.

KALDERA HOLDİNG

Bütün hakları saklıdır © 1999 FORSNET